Wednesday, July 31, 2013

An Carbadair | The Driver

Halo! 'S mise Jason. Tha fichead bhliadhna 's naoi agam agus fiureach mi ann an Norfolk. 'S e an  carbaidair a th'annam air an turas sin.

Rugadh mi ann an Sassan agus dh'fhag mo teaghlac gu Na Staitean Aonitche am feadh 's a bha mi òg. 

Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig bho tri bhliadhna. Thoisich mi ag ionnsachadh ann an Seattle le Slighe nan Ghàidheal agus air loidhne mi fhein. Cha robh ach Gàidhlig beag agam nuair dh'imrich mi gu Norfolk. A-nis tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig les an Tidewater Scottish Society.

Air an Rathad | On the Road

Tha sinn air an rathad!  Dh'fhag sinn aig 3:48 a Chesapeake agus tha sinn anns an Delaware a-nis. Chunnaic Chonnie a-chiad segh aice mar tha.

We are on the road! We left at 3:48 from Chesapeake and we are in Delaware now. Connie saw her first moose already.Thuirt an te-frithealaiche dhuinn gum bi speed traps air beulaibh. Tapadh leibh! 'S e 'speed trap bait' a th' annam.

The waitress told us there are speed traps ahead. Thank you! I am speed trap bait.

[Le Jason]

Tuesday, July 30, 2013

An Rathad | The Road

Tha seo an rathad gum bi sinn a' draibheadh gu Ceap Breatainn. Tha e ceithir deug uirean 's dha fichead agus tri mìle mhìltean nas  mun cuairt. Bidh e a' glacail dha lathean a dhèanamh Halifax.

This is the road we will be driving to Cape Breton. It is fifty-four hours and more than three thousand miles round trip. It will take us two days to make Halifax.


View Larger Map

Fàilte

Fàilte agus tapadh leibh,

Fàilte gu an blog againn. Tha sinn sona gu bheil sibh an seo. 'S e an latha Diciadain gum bi sinn a' falbh do Ceap Breatainn. Bidh sinn a' draibheadh bho Norfolk, Virginia tarsainn an Baigh Chesapeake, trìd New York, Boston, agus Portland. Bidh an draibh dha lathean tùs is earr.

Tha sinn a' planadh moran spòrsachan agus tha càirdean ur againn mu thràth. Bidh an turas sin glè inntinneach!


Welcome and thank you all,

Welcome to our blog. We are happy that you're here. Wednesday is the day that we will be leaving for Cape Breton. We will be driving from Norfolk, Virginia across the Chesapeake Bay, through New York, Boston, and Portland. The drive will be two days start to finish.

We are planning many activities and we have new friends already. This trip will be very interesting.

A note on our Gàidhlig: The four of us are all fairly recent beginners, most of us have classroom conversational experience and not much else. If the language of our posts seems simple it's because we're writing in Gàidhlig first and we're not at a high writing level yet. We welcome any constructive criticism you may have, after all, that's what this trip is about; communicating better in the Scottish language.