Wednesday, August 21, 2013

An Chlachan Gaidhealach| The Highland Village

Tha sinn seo! Ràinig sinn ann an Cheap Breatainn an-diugh!

Chuir sinn air dòigh an chungaidh againn ann an car agus chuir sinn na maillaidean aig An Fadalach ann an car. 'S e loma-lòn a bha an car ach bha a h-uile rud ann. 'S e Tetris-Master a th'annam!

Thòisich sinn a Ceap Breatainn is an Chlachan Gaidhealach. Chunnaic sinn an Chaolas Chanso agus Cheap Breatainn às dèidh dà uair. Chaidh sinn a thairis an chabhsair agus chaidh sinn air seachran a dh'aon ruith... a-rithist. Chan eil mi math leis an timcheallanan, a-réir coltais.

Wednesday, August 7, 2013

An Feusag / The Beard

Halo, a h-uile daoine,
'S mise Breandán "An Feusag" MacSuibhne. 'S e innleadair a th' annam. Tha mi a' fuireach ann an Bhirginia faisg air a mhuir. Thoiseach mi leis a' Ghàidhlig o chionn trì bliandna. Carson a bha mi ag iarraidh ag ionnsachadh Gàidhlig? Uill, 'S toil leam an blas na Gàidhlig agus mo sinnsearan à Alba agus Èirinn. Tha Gàidhlig briste agam-sa aig àm sin ach tha ma an dòchas gum bi e nas fheàrr ás déidh an turas seo. Sin e as-drasta on a tha an bataraidh ìosal.

Sunday, August 4, 2013

An Teachd | The Arrival

Ràinig sinn ann an Halifax feasgar Dihaoine as dèidh là fada anns an càr. Dhràibh sinn trìd Maine tuath agus Brunswick Nuadh. Bha sinn ag iarraidh a dh'ithe ann an Naomh Iain ach chan eil taigh-bliadhna ach bùth pìotsa! Bha sinn ag iarraidh a dh'ithe rudeigin luath faisg air an rathad ach chan eil rud sam bith. Chaidh sinn air seachran (is chaid sinn thairis drocaid slaodach dà thuras) agus thuirt sinn, "Rachamaid. Cha toigh leinn Naomh Iain." Chaid sinn a' buannachd gu Alba Nuadh agus stad sinn ann an Baile Bhòid ag Subway.

An Guth | The Voice

Tha mi ag ionnsachadh Ghadhlig airson a'seinne an oranan na Ghadhlig.  Dh'ionnsaichinn Ghadhlig bho ceithir bliadhna agus tha dochas agam gu bidh mi nas fhearr.  Tha oranan na Ghadhlig a tha breagha agus eachdraiche agus dubhlan, ach tha e uile dibhearsan.    Tha mi ag obair aig an ionad-slainte ann a Chesapeake, VA. Tha Dietitian a tha annam. Tha mi an dochas gun bith Jason ag ithe glasraichan aig an ceann an turas cuideachd.

An Mhaille | The Delay


Tha sinn duillich. Feum sinn a' toirt duibh moran postaichean-blog. Sgrìobhaidh sinn a dh'aithghearr.


Thursday, August 1, 2013

Air an Rathad A-Rithist

Bha an t-uisge ann sa mhadainn. Bha i fluich agus gras. Dh'fhag sinn New Castle, Delaware aig 7:30. Stad sinn a dh'ithe an-dràsta aig taigh-biadh Meagsagach.

Tha sinn a' dochas a chur an t-uisge air cùl sinn. Bidh sinn a' toisich a-rithist a-nis.

It was raining this morning. It was wet and grey. We left New Castle Delaware at 7:30. We just now stopped to eat at a Mexican Restaurant.

We are hoping to put the rain behind us. We will be starting again now.

[Update] 9:21, now with English.