Tuesday, July 30, 2013

An Rathad | The Road

Tha seo an rathad gum bi sinn a' draibheadh gu Ceap Breatainn. Tha e ceithir deug uirean 's dha fichead agus tri mìle mhìltean nas  mun cuairt. Bidh e a' glacail dha lathean a dhèanamh Halifax.

This is the road we will be driving to Cape Breton. It is fifty-four hours and more than three thousand miles round trip. It will take us two days to make Halifax.


View Larger Map

No comments:

Post a Comment