Wednesday, July 31, 2013

An Carbadair | The Driver

Halo! 'S mise Jason. Tha fichead bhliadhna 's naoi agam agus fiureach mi ann an Norfolk. 'S e an  carbaidair a th'annam air an turas sin.

Rugadh mi ann an Sassan agus dh'fhag mo teaghlac gu Na Staitean Aonitche am feadh 's a bha mi òg. 

Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig bho tri bhliadhna. Thoisich mi ag ionnsachadh ann an Seattle le Slighe nan Ghàidheal agus air loidhne mi fhein. Cha robh ach Gàidhlig beag agam nuair dh'imrich mi gu Norfolk. A-nis tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig les an Tidewater Scottish Society.

Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig a chionn s' dh'fhairich mi gu bheil e ceart dhomh. Tha Gàidhlig is Nòrnais aig mo sinnsear, agus tha Gàidhlig aig an sinnsear aig mo bhean cuideachd. 'S toigh leinn Gàidhlig agus tha sinn ag iarraidh a dh'fhoghlam an clann againn aona latha.

Cuidhich an turas seo mi fhìn a bhruidhinn les an clann agam agus labhraichean eile.

Hello! I'm Jason. I have 29 years and I live in Norfolk. I am the driver on this trip.

I was born in England and my family left for the United States while I was young.

I have been learning Gaelic for three years. I started learning Gaelic in Seattle with Slighe nan Ghàidheal and online myself. I had little Gaelic when I moved to Norfolk. Now I am learning Gaelic with the Tidewater Scottish Society.

I am learning Gaelic because I feel that it is right for me. My ancestors had Gaelic and Norn and my wife's ancestors had Gaeli too. We like Gaelic and we want to teach our kids one day.

This trip will help me speak with my kids and others speakers.

'S toigh leam sneachd.


'S toigh leam camanachd Eireannach.

No comments:

Post a Comment