Sunday, August 4, 2013

An Guth | The Voice

Tha mi ag ionnsachadh Ghadhlig airson a'seinne an oranan na Ghadhlig.  Dh'ionnsaichinn Ghadhlig bho ceithir bliadhna agus tha dochas agam gu bidh mi nas fhearr.  Tha oranan na Ghadhlig a tha breagha agus eachdraiche agus dubhlan, ach tha e uile dibhearsan.    Tha mi ag obair aig an ionad-slainte ann a Chesapeake, VA. Tha Dietitian a tha annam. Tha mi an dochas gun bith Jason ag ithe glasraichan aig an ceann an turas cuideachd.


I am learning gaelic in order to sing the Gaelic songs.  I have been studying for 4 years and I hope to get better.  Gaelic songs are beautiful, historical and challenging, but it is all fun.   I work at the Health Department in Chesapeake, VA.  I am a Dietitian. I also hope that Jason will be eating vegetables by the end of the journey.

No comments:

Post a Comment