Sunday, August 4, 2013

An Teachd | The Arrival

Ràinig sinn ann an Halifax feasgar Dihaoine as dèidh là fada anns an càr. Dhràibh sinn trìd Maine tuath agus Brunswick Nuadh. Bha sinn ag iarraidh a dh'ithe ann an Naomh Iain ach chan eil taigh-bliadhna ach bùth pìotsa! Bha sinn ag iarraidh a dh'ithe rudeigin luath faisg air an rathad ach chan eil rud sam bith. Chaidh sinn air seachran (is chaid sinn thairis drocaid slaodach dà thuras) agus thuirt sinn, "Rachamaid. Cha toigh leinn Naomh Iain." Chaid sinn a' buannachd gu Alba Nuadh agus stad sinn ann an Baile Bhòid ag Subway.

'S toigh le a dh'fhaicinn an t-ainmean Albannach aig na bailean an-seo. Chunnaic sinn Glaschu Nuadh, Inbhir Nis, is eile.

Ràinig sinn aig an taigh-osta faisg air leth air sia. Chlàraich sinn aig an deasg agus chaid sinn gu taigh-sheinnse Finbarr's. Dh'fheith cairdean ghàidheal oirnn an-sin. Cha robh an biadh dona ach bha an còmhradh sgoinneil. Moran taing air Kathleen agus Joe is a h-uile dhaoine anns an buidhean!A-muig an taigh-sheinnse thòsich sinn seisean beag. Sheinn Connie an t-oran aice agus chluich i giotàr agus ma-tha sheinn Joe is Kathleen an t-orain Ceap Breatain dhuibh. Bha e spòrs sgoinneil!Ràinig Fhionnbhair aig an port adhair sa oidhche agus chaid sinn fhèin as-dè cadal.

--

We arrived in Halifax Friday evening after a long day in the car. We drove through north Maine and New Brunswick. We were wanting to eat in St. John's but there were no restaurants but pizza shops! We were wanting to eat something fast near the road but there wasn't anything. We went astray (and we crossed a slow bridge two times) and we said, "Let's go! We don't like St. John." we persevered toward Nova Scotia and we stood in Rothesay at Subway.

I like seeing the Scottish names at the towns here. We saw New Glasgow, Inverness, and others.

We arrived at the hotel near 6:30. We registered at the desk and we went to Finbarr's pub. There were Gael friends waiting for us there. The food wasn't bad but the conversation was great! Many thanks on Kathleen and Joe and everyone in the group!

Outside the pub we started a small session. Connie sang her songs and played the guitar and then joe and Kathleen sang Cape Breton songs for us. It was great fun!

Jennifer arrived at the airport that night and we all went after sleep.

No comments:

Post a Comment